منو اصلی
لينكهاي مرتبط

مرکز بهداشت دزفول


 نام ونام خانوادگی: رضا شاطر پور
 
  سمت :رییس حسابداری مرکز بهداشت دزفول

  تلفن تماس:2241906-0641

  آدرس : مرکز بهداشت دزفول (بیمارستان یا زهرا سابق )

پست الکترو نیکی :


نام ونام خانوادگی:سعید رشید جلودار


سمت :مسئول حقوق و دستمزد مرکز بهداشت دزفول

  تلفن تماس:2241906-0641

  آدرس : مرکز بهداشت دزفول (بیمارستان یا زهرا سابق )

پست الکترو نیکی :