منو اصلی
لينكهاي مرتبط

شرح وظایف واحد حسابداری مدیریت

اهم وظایف واحد حسابداری مدیریت به شرح ذیل اعلام میگردد

    1-تجزی و تحلیل سر فصل های حسابداری و اثرات مالی استفاده از سر فصل های متفاوت اسناد حسابداری و گزارشات مالی و مدیریتی

   2-بررسی و حل مشکلات همکاران جهت ثبت اسناد مالی با استفاده از سیستم نظام نوین مالی

   3- تجزیه و تحلیل دریافت و ارائه انواع کالا و خدمات و جایگذاری هر نوع کالا وخدمت در سر فصل مربوطه جهت ارائه گزارش دقیق به حسابرسان و سایر استفاده   کنندگان از صورتهای مالی

  4-اعلام وصول از كليه دانشگاهها و واحدهاي تابعه مبني بر وصول اموال تحويلي

  5-مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

  6-مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه

  7-اصلاحات و كسورات مربوط به بيمهخدمات درماني

 -8  افتتاح حساب و تغيير امضاء كليه واحدهاي تابعه دانشگاه  

 -9  پاسخگويي سريع و درست به ارباب رجوع و پرسش كنندگان

 10-اعمال كسورات براساس نامه هاي دريافتي از مراجع قضائي و موسسات مالي.