منو اصلی
لينكهاي مرتبط

شرح وظایف مدیرمالی

اهم وظایف مدیر مالی به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.


1- مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی.

2- نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی.

3- بررسی و تایید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی

4- نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیمگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.

5- ایجاد، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به منظور اجراي هرچه مطلوبتر حسابداري تعهدي در ستاد و واحدهاي تابعه.

6- برنامهریزی به منظور انطباق نظامهای مالی و هزینهیابی  با اقدامات جاري با توجه به لزوم محاسبه قيمت تمام شده فعاليتها.

7- شركت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تايید آن.

8- برنامهریزی و تصمیمگیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و واحدهاي تابعه.

9- برنامهریزی به جهت اجرای مصوبات هيات امناء درخصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.

10- تهیه و تدوین دستورالعملهای تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید معاون پشتيباني و مشارکت در تهیه برنامههای سرمایهای.

11- بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و همچنین تهیه و ارائه گزارشات مدیریتي مورد نیاز دانشگاه.

12- تنظيم و تایید نهایی صورتهای مالی ستاد و واحدهاي تابعه به تفكيك و تجميعي.

13- اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودي كالا و دارايیهای .

14- برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط.

15- نظارت عالی بر ثبت به موقع دفاتر رسمي و نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایهگذاریها، سهام، اسناد بهادار، اسناد تضمینی و نظایر آن.

16- هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی.

17- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح.

18- تعیین خط مشی و رویهها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و موسسات طرف حساب.

19- تصمیمگیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت.

20- هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیمگیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت.

21- تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه، به نحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد.

22- برنامهریزی به منظور شمارش موجودی انبارها در پايان سال.

23- برنامهریزی به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حسابهای سنوات قبل در مواقع مورد نیاز.
 

24- درخواست وجوه و كمكهاي مالي  از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی.

25- ارائه پیشنهاد به معاونت پشتيباني در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز مديريت امورمالي.

26- انجام سایر وظایف محوله از جانب معاون پشتيباني که با توجه به نوع وظایف، انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد.